Skip to main content
Všeobecné obchodní podmínky VOP

Všeobecné obchodní podmínky malbardesign.cz  / malbardesign.com / logodesigner.cz

VOP

1. Úvodní ustanovení
1.a. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též VOP) se řídí smluvní vztah mezi fyzickou osobou podnikající pod jménem malbar-Petr Barák (dále jen Dodavatel) a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen Odběratel) při používání internetového systému Dodavatele, umístěného na www.malbardesign.com
1b. Každá objednávka učiněná Odběratelem prostřednictvím uvedeného internetového systému Dodavatele je považována za smlouvu, která se řídí těmito VOP.
1c. Dodavatel vykonává svým jménem majetková autorská práva zaměstnaneckých autorských děl svých pracovníků nebo autorských děl vytvořených pro Dodavatele na smluvním základě třetími osobami.
2. Vymezení pojmů
2a. Dílem se rozumí předmět on-line objednávky. Dílo samotné může být také Autorským dílem, splňuje-li atributy vymezené § 2 Autorského zákona.
2b. Předáním podkladů se rozumí předání věcí, dokumentů, digitálních dat a informací v jakékoliv formě Odběratelem Dodavateli, které jsou nezbytné pro vytvoření díla a jiné smluvní plnění.
2c. Předáním návrhů se rozumí předání vyobrazení grafických návrhů nebo předvedení těchto návrhů pomocí zobrazení tiskem, monitorem, projektorem nebo jiným technickým prostředkem i bez předání výtisků nebo předání dat potřebných k zobrazení. Návrh samotný nemusí splňovat požadované technické parametry konečného díla.
2d. Předáním díla se rozumí změna držitele věcí, které jsou dílem anebo předání kopie elektronických dat nebo informací, které jsou dílem.
2e. Revizí se rozumí dílčí schválení návrhů rozpracovaných do určité fáze a to s výhradami anebo bez výhrad. Odesláním revize Odběratel vyjadřuje souhlas s pokračováním prací Dodavatele na Díle.
2f. Konečným (též finálním) schválením návrhů se rozumí projev vůle Odběratele s dokončením Díla v souladu s poslední Revizí bez dalších výhrad. Pokud jsou k Dílu objednány další návazné služby jako mohou být další kola revizí mimo rámec zvoleného balíčku pro vývoj loga , webu či grafiky , vyjadřuje Odběratel konečným schválením rovněž souhlas k realizaci těchto návazných služeb a zavazuje se předem k  jejich plné úhradě předem sjednané ceny.
2g. Autorským zákonem se rozumí zákon 121/2000Sb. Autorský zákon v platném znění. Obchodním zákoníkem se rozumí zákon č. 513/1991Sb. Obchodní zákoník v platném znění.
2h. Malbardesign.com si vyhrazuje právo na platbu předem oproti pro-forma faktuře
2i. Úplnou úhradou ceny díla se rozumí stav, kdy Dodavatel obdržel na svůj bankovní účet uvedený na proforma-faktuře, příp. faktuře pod variabilním symbolem příslušné proforma-faktury, příp. faktury částku ve výši celkové sjednané ceny Díla, nebo proběhla autorizace platby platební kartou či jiným dohodnutým platebním systémem v této výši, nebo případně Odběratel složil tuto částku v hotovosti v sídle Dodavatele.
3. Předmět on-line objednávky
3a. Předmětem on-line objednávky je produkt či služba, kterou si Odběratel vybere z nabídky Dodavatele a objedná prostřednictvím internetového systému Dodavatele, nebo kterou si Odběratel u Dodavatele objedná jiným způsobem a svůj požadavek potvrdí prostřednictvím tohoto internetového systému.
3b. Specifikaci parametrů objednávaného produktu či služby Odběratel uvede ve svojí elektronické objednávce.
3c. Pokud ze specifikace Odběratelem požadovaných parametrů objednávaného produktu či služby dodatečně vyplyne, že je požadovaný rozsah služeb či parametrů produktu větší, než je Dodavatelem deklarováno v nabídce produktu či služby v internetovém systému, upozorní na tuto skutečnost Odběratele a navrhne mu cenu a podmínky dodávky produktu či služby v Odběratelem požadovaném rozsahu. Pokud Odběratel na návrh ceny a podmínek nepřistoupí, má Dodavatel právo od smlouvy odstoupit.
3d. O veškerých stavech objednávky je Odběratel Dodavatelem informován prostřednictvím e-mailu, který uvede Odběratel ve své on-line objednávce. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za nedoručení informačního e-mailu o stavu objednávky a plnění smlouvy v případě, že Odběratel uvedl chybnou e-mailovou adresu nebo je jeho příchozí e-mailová korespondence filtrována zejména spamovými filtry poskytovatelů e-mailu.t.
4. Vznik a zánik smlouvy
4a. Odesláním elektronické objednávky z internetového systému Dodavatele nebo potvrzením objednávky v internetovém systému Dodavatele Odběratel podává návrh na uzavření smlouvy za podmínek a v ceně platné v okamžiku uskutečnění objednávky. Po odeslání objednávky Dodavatel obdrží automaticky generovaný e-mail, který informuje Odběratele o tom, že byl jeho návrh doručen Dodavateli. Nejedná se však o akt vytvářející jakýkoliv smluvní vztah. Podáním návrhu nevzniká Odběrateli právní nárok na uzavření smlouvy.
4b. Přijme-li Dodavatel návrh na uzavření smlouvy, odešle Odběrateli e-mailem potvrzení o přijetí objednávky, čímž je uzavřena smlouva. Podmínkou přijetí návrhu na uzavření smlouvy je úhrada nákladů pro vývoj návrhu loga, webu či ostatní grafiky nabízené v rámci služeb nabýzených na www.malbardesign.com/cz  požadovaná Dodavatelem vystavené a e-mailem zaslané proforma-faktury. Až do plného zaplacení Díla je dílo majetkem Autora a Odběratel nemá právo s Dílem či jeho částmi jakkoliv nakládat.
4c. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám.
4d. Dodavatel má právo kdykoliv v průběhu plnění od smlouvy odstoupit v případě, že požadavky Odběratele jsou v rozporu se zákonem, etickým kodexem Rady pro reklamu, asociace pro užitou grafiku či jinými obecně závaznými předpisy nebo dobrými mravy, nebo v případě, že Odběratel porušil VOP, nebo je v prodlení plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy, zejména povinnosti platit řádně a včas sjednanou cenu a poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost při Předávání podkladů, provádění Revizí návrhů a schvalování návrhů a další součinnost podle čl. V těchto VOP. O této skutečnosti bude Dodavatel Odběratele informovat e-mailem.
4e. Odběratel má právo od smlouvy odstoupit kdykoliv do okamžiku Konečného schválení návrhů, které jsou předmětem on-line objednávky.
4f. Při zániku smlouvy náleží Dodavateli odměna za plnění, které již ze smlouvy realizoval. Zánikem smlouvy nezanikají nároky ze smlouvy již vzniklé. V případě poskytnutí slevy , při zániku smlouvy tato sleva zaniká a odběrateli bude účtováno plnění ve výši původní ceny před slevou. 
5. Práva a povinnosti smluvních stran
5a. Dodavatel se zavazuje provést pro Odběratele Dílo s vynaložením veškerého možného úsilí a odborné péče, kterou po něm lze rozumně požadovat řádně a včas.
5b. Odběratel se zavazuje za činnost Dodavatele vykonávanou v rámci uzavřené smlouvy platit řádně a včas sjednanou cenu. Při prodlení plnění finančních závazků Odběratele je Dodavatel oprávněn činnost podle smlouvy pozastavit do doby vyrovnání závazků po splatnosti. V tomto případě Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost na nesplnění sjednaného termínu ani případné škody, které tím mohou Odběrateli vzniknout.
5c. Odběratel se zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost, zejména v případě, že určité požadované charakteristiky Díla nebudou zcela zřejmé, či by jejich realizace byla neúčelná a nebo v případě jiných dotazů Dodavatele týkající se Díla.
5d. Dodavatel je oprávněn i k částečnému plnění objednávky.
6. Předávání podkladů, revize, schvalování a předání díla
6a. Zjistí-li Dodavatel, že Odběratelem dodané podklady nesplňují potřebné kvalitativní či jiné parametry, bude o tom neprodleně ïnformovat Odběratele a požádá jej o nápravu. Pokud Odběratel nedodá podklady v požadovaných parametrech a vyjádří požadavek, aby byly použity jím dodané podklady, přestože nesplňují potřebné parametry, bere na vědomí, že na případnou pozdější reklamaci Díla pro vady vzniklé v důsledku použití takových podkladů nebude brán zřetel. Nedostatečné kvalitativní či jiné parametry Odběratelem dodaných podkladů však mohou být rovněž důvodem odstoupení Dodavatele od smlouvy.
6b. Odběratel bude průběžně předkládat Odběrateli návrhy k Revizím dle zvolené služby. Návrhy k Revizím zašle Odběratel na emailovou adresu kterou nalezne v sekci kontakty na stránkách www.malbardesign.com/cz  vč. případných datových příloh . Po zpracování připomínek a požadavků Odběratele do návrhu Dodavatel připraví pro Odběratele další Revizi až do vyčerpání revizí dle zvolené nabídky. 
6c. V ceně každé objednávky je zahrnut v internetovém systému Dodavatele uvedený maximální počet revizí, které takto Dodavatel Odběrateli průběžně připraví. Požaduje-li Odběratel další revize nad původně sjednaný počet, má možnost si tyto přiobjednat za cenu 999,-Kč/revizi či 1.999/nový návrh loga , či 3.999/každý nový grafický návrh stránek.
6d. Konečné schválení Díla vyjádří Odběratel emailem, maximálně však do 30ti dnů od zaslání poslední revize Dodavatelem. Po uplynutí 30ti dnů je bráno dílo jako schválené a uzavřené . 
6e. Dodavatel může rozhodnout pro daný případ o jiném způsobu schvalování Díla.
6f. Konečným schválením Díla vzniká Odběrateli závazek uhradit případnou zbývající část ceny Díla a Odběratel tímto úkonem svůj peněžní závazek vůči Dodavateli ve smyslu § 323 zákona č. 513/1991 Sb, Obchodního zákoníku uznává.
6g. Má-li Dílo datovou podobu, dojde k Předání díla elektronickým zasláním jinou cestou (e-mailem, přes externí datové úložiště). Na žádost Odběratele může být Dílo takové povahy zasláno i na datovém nosiči, přičemž tato služba je zpoplatněna 500,-Kč
6h. Datové formáty, ve kterých je Dílo předáváno, jsou pro logo : CDR – Corel Draw, AI, EPS – Adobe Illustrator, PSD-Adobe Photoshop, PDF- Adobe Acrobat, PNG –Portable network graphic a JPEG. Pro webdesign pak PSD- Adobe Photoshop ve vrstvách , pro ostatní grafiku dle předchozí dohody.  Nedohodnou-li se pro daný případ smluvní strany předem  jinak, nemá Odběratel nárok na předání Díla v jiných datových formátech.
6i. Má-li dílo hmotnou podobu, zašle jej Dodavatel, nedohodnou-li se smluvní strany pro daný případ na jiném způsobu předání, Odběrateli poštovní, kurýrní či jinou přepravní službou. V takovém případě je termín dodání prodloužen o dobu doručení v závislosti na přepravních podmínkách přepravce. Dodavatel nenese odpovědnost za zpoždění doručení Díla vinou přepravce. Zpožděné doručení Díla vinou přepravce není důvodem pro případné neplnění jakýchkoliv již vzniklých závazků Odběratele. Při převzetí Díla od přepravce je Odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a učinit zápis se specifikací porušení potvrzení přepravcem. Obdobně postupuje i v případě neúměrného zpoždění dodávky Díla vinou přepravce. Podpisem dokladu o převzetí zásilky Odběratel potvrzuje, že Dílo ani jeho přepravní obal nebyly porušeny a na případnou pozdější reklamaci tak nemůže být brán zřetel. Pokud je z důvodů na straně Odběratele nutno Dílo doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo smluveno, je Odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Díla, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6j. Odběratel není oprávněn odmítnout Převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které nebrání užívání Díla.
7. Odpovědnost odběratele za obsah díla
7a. Odběratel přebírá plnou odpovědnost za veškerý obsah Díla, zejména textový a vizuální, a zprošťuje Dodavatele nároků uplatňovaných vůči němu v souvislosti s tímto obsahem třetími osobami.
8. Práva autorů a práva související s právem autorským a osobnostní práva
8a. Odběratel garantuje, že vyžadují-li to platné legislativní předpisy, získal ke všem jím dodaným podkladům v souladu s autorským zákonem a občanským zákoníkem od autorů, výkonných umělců, výrobců zvukových, obrazových a zvukově obrazových záznamů a zúčastněných osobností oprávnění k výkonu práva užít děl, výkonů, zvukových a zvukově obrazových záznamů, jakož i všech osobnostních práv k plnění předmětu této smlouvy. Odběratel garantuje, že získal tato oprávnění v takovém rozsahu, že Dodavatel může realizovat Dílo a další činnosti dle této smlouvy, aniž by byl povinen uzavírat s těmito osobami zvláštní smlouvy a aniž by mu vůči nim vznikaly jakékoli jiné závazky. V případě porušení této povinnosti uhradí Odběratel Dodavateli veškerou vzniklou škodu, včetně nákladů případných soudních sporů.
8b. Pokud Dodavatel využívá při realizaci předmětu této smlouvy cizích autorských děl, výkonů, zvukových a zvukově obrazových záznamů popř. práv na ochranu osobnosti, nedodaných Odběratelem, je povinen získat oprávnění k výkonu práv k takovému užití. Příslušné smlouvy podle autorského zákona uzavírá s oprávněnými subjekty Dodavatel, přičemž veškeré odměny a náhrady za vytvoření a užití děl, výkonů, záznamů a snímků jsou zpravidla zahrnuty ve sjednané ceně Díla. Pokud z nějakého důvodu zahrnuty v této ceně nejsou, upozorní na tuto skutečnost Dodavatel Odběratele a sjednají cenu za získání veškerých oprávnění potřebných k realizaci Díla.
8c. Veškeré Dodavatelem Odběrateli předložené návrhy, ať už konečné nebo ve vývojových fázích, jsou autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Jejich neoprávněné užití může být i trestným činem.
8d. K udělení licence k užití Díla, které je autorským dílem, dochází dnem Převzetí díla Odběratelem, přičemž účinnost licence nastává dnem úplného zaplacení ceny Díla.
8e. Licence k užití díla se uděluje bez teritoriálního a časového omezení. Odběratel je oprávněn užívat Dílo k jakémukoliv účelu jakýmkoliv způsobem a licenci k užití může poskytnout i třetím osobám. Odběratel je rovněž oprávněn Dílo užívat jak v celku, tak jeho jednotlivé části, může Dílo upravovat a měnit.
8f. V případě, že je Dílem návrh loga, uděluje se licence výhradní. V ostatních případech se uděluje licence nevýhradní.
8g. Odstavce 8.4. až 8.6. se nevztahují na případy, kdy je Dílem softwarový produkt. V tomto případě se řídí licence odstavcem 14.16.
8h. Odběratel souhlasí s použitím Díla Dodavatelem k vlastní propagaci.
9. Odpovědnost dodavatele za vady
9a. Dodavatel zodpovídá za vady díla ve finančním rozsahu nepřevyšujícím celkovou cenu Díla. Nezodpovídá tedy za případné následné škody vzniklé Odběrateli nebo třetí osobě v důsledku užití Díla, byť by toto mělo vady.
9b. Případné vady a nedodělky Díla odstraní Dodavatel neprodleně poté, co se o nich dozvěděl. Práci na odstranění je povinen zahájit nejpozději do 7 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl. Za vadu Díla lze považovat pouze zásadní nesoulad se specifikací Díla uvedenou v objednávce nebo nesoulad s návrhem finálně schváleným Odběratelem v rámci poslední revize nebo vady, které zjevně brání řádnému užívání Díla. Reklamaci je Odběratel povinen provést u Dodavatele písemně s popisem vady. Ostatní skutečnosti se řídí podle § 560 a následujících zákona č. 513/1991Sb., Obchodního zákoníku v platném znění.
10. Termíny plnění
10a. Dodavatel předloží Odběrateli prvotní návrhy k první revizi nejpozději ve lhůtě uvedené na internetovém systému Dodavatele jako počet pracovních dní ve specifikaci příslušného balíčku služeb, který je předmětem on-line objednávky, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem úhrady pro-forma faktury či uhrazením elektronicky Odběratelem a předáním všech potřebných podkladů Odběratelem Dodavateli.
10b. Připomínky a požadavky, které Odběratel zašle Dodavateli v rámci Revize, Dodavatel zapracuje do návrhů do 7 pracovních dnů v případě, že to povaha a rozsah připomínek a požadavků dovoluje. V případě, že jsou připomínky a požadavky takového rozsahu, že vyžadují delší dobu pro zapracování, vyrozumí o tom po přijetí příslušné Revize Dodavatel Odběratele a sdělí mu termín zapracování těchto připomínek a požadavků a dodání další Revize.
10c. Finální (výstupní) soubory Díla Dodavatel dodá Odběrateli do dvou pracovních dnů od okamžiku, kdy Odběratel provede Konečné schválení a uhradí případný doplatek úplné ceny Díla.
10d. Jsou-li součástí objednávky další doplňkové služby, jejichž realizace má navazovat na dokončení a Konečné schválení Díla, sdělí Dodavatel Odběrateli termíny plnění těchto služeb po Konečném schválení a úhradě úplné ceny díla.
11. Vyšší moc
11a. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinnosti stanovené touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
11b. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.
11c. Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení.
11d. Za okolnost vylučující odpovědnost se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit.

Ochrana osobních údajů

12. Ochrana osobních údajů
12a. Odběratel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa místa podnikání, příp. bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
12b. Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů Dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, pro účely zřízení a vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Odběrateli.
12c. Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z internetového systému Dodavatele) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o změně ve svých osobních údajích.
12d. Údaje o objednávkách Odběratele jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou bez souhlasu Odběratele poskytovány třetím stranám. Odběratel souhlasí s tím , že Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Dodavatel neposkytuje informace o Odběratelích žádné z třetí stran s vyjímkou státní správy či exekutivy za účelem šetření trestné činnosti.  
12e. Odběratel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
12f. Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s plněním smlouvy a průběhem zpracování objednávky na e-mailovou adresu Odběratele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na e-mailovou adresu Odběratele.

12g. Svůj souhlas  se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím našeho emailového kontaktu či kliknutím na odkaz v emailovém obchodním sdělení . 
12h.  Využíváli-li Odběratel pro úhradu produktů a služeb Dodavatele platební kartu, Dodavatel nesbírá ani neuchovává žádné informace o této platební kartě. Úhrada probíhá prostřednictvím externí platební brány banky či zabezpečeného platebního systému , na kterou je při úhradě Odběratel přesměrován. 12.10. Veškeré údaje zasílané mezi internetovým prohlížečem Odběratele a serverem Dodavatele a dále údaje zasílané mezi serverem Dodavatele a platební bránou pro karetní transakce, jsou šifrované a chráněné proti úniku a zneužití.12i Bezpečnost a ochrana informací : Malbardesign.com prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaných služeb (sdělení jména, čísla účtu , telefonu , emailu a adresy ) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení ) , a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu malbardesign.com - Petr Barák Valdštejnská 2109, 43601 Litvínov. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře zde. Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde.
V rámci případného reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
Malbardesign.com může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, malbardesign.com pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
Malbardesign.com si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může zákazník kontaktovat malbardesign.com prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A SLUŽBY

13. Platební podmínky
13a. Cena Díla a dalších služeb je sjednána při odeslání on-line objednávky. Všechny ceny v internetovém systému Dodavatele jsou konečné , nejsme plátci DPH 
13b. Jednotlivé služby v rámci objednaného Díla se Dodavatel zavazuje uhradit takto: Skicovné grafického návrhu v rozsahu objednaného balíčku služeb ihned při objednávce, doplatek tohoto grafického návrhu při Konečném schválení návrhu. Další objednané Doplňkové služby ihned při objednávce.
13c. Úhradu plnění podle smlouvy provede Odběratel na základě proforma-faktury nebo faktury vystavené Dodavatelem buď převodem na účet Dodavatele nebo s použitím platebního systému či platební karty.
13d. Dílo je majetkem Dodavatele až do úplného zaplacení ceny Díla. Veškeré licence k užití Autorského díla Dodavatele nebo třetích autorů jsou uděleny Odběrateli dnem úplného zaplacení fakturované částky.
13e. Pokud Odběratel opakovaně nesplní svoji povinnost včasné úhrady objednaného Díla a dalších služeb, je Dodavatel oprávněn zablokovat jeho uživatelský účet v internetovém systému Dodavatele a přerušit až do úplného splnění finančních závazků Odběratele poskytování jakýchkoliv služeb Odběrateli.
13f. Při přijetí úhrady proforma-faktury vystaví Dodavatel v zákonem stanovené lhůtě daňový doklad a zašle jej Odběrateli e-mailem.
14. Ustanovení o jednotlivých typech produktů a služeb
14a. Odběratel bere na vědomí, že barevnost jakýchkoliv prezentovaných návrhů se může lišit od barevnosti v následném tisku, neboť interpretace barev na monitoru nebo kancelářské tiskárně je odlišná od interpretace barev na tiskových strojích. Na případné pozdější reklamace pro barevnou odchylku proto nemůže být brán zřetel.
14b. Je-li předmětem objednávky Autorské dílo, Dodavatel prohlašuje, že Dílo vytvořil v dobré víře v originalitu finálního návrhu. Nezodpovídá však za následnou újmu Odběratele a nároky třetích stran v důsledku případné podobnosti Díla jinému již existujícímu Autorskému dílu.
14c. Je-li předmětem objednávky zpracování přihlášky ochranné známky, bere Odběratel na vědomí, že tato služba nezahrnuje případné rešerže a další služby poskytované Úřadem průmyslového vlastnictví nebo patentními zástupci. Jedná se pouze o formální zpracování přihlášky ochranné známky s potřebnými náležitostmi, kterou si Odběratel sám podá Úřadu průmyslového vlastnictví. Cena služby nezahrnuje poplatky za podání přihlášky ani za další související služby. Dodavatel nenese zodpovědnost za případnou následnou újmu Odběratele v případě, že Úřad průmyslového vlastnictví shledá důvody bránící registraci ochranné známky.
14d. Je-li předmětem objednávky registrace domény, Dodavatel zajistí registraci tak, aby vlastníkem registrované domény byl Odběratel.
14e. Je-li předmětem objednávky realizace internetových stránek, bere Odběratel na vědomí, že nedohodnou-li se pro daný případ smluvní strany jinak, není součástí služby naplnění databází internetových stránek daty Odběratele. Neprovede-li Odběratel Konečné schválení anebo nezašle-li svoje výhrady do 14 dnů od vystavení poslední Revize na Privátní stránce, má se Dílo za schválené se všemi důsledky Konečného schválení, tedy i povinnosti uhradit úplnou cenu Díla.
14f. Je-li součástí dodávky Díla administrační aplikace (nebo též redakční systém), případně jiný softwarový produkt, bere Odběratel na vědomí, že softwarový produkt, který je součástí dodávky, je chráněn autorským zákonem v platném znění. Odběratel souhlasí s podmínkami užití, které jsou stanoveny dohodou mezi vlastníkem práv užití – Malbar-Petr Barák  a Odběratelem. Dodavatel poskytuje Odběrateli licenci k jeho užívání. Odběratel má právo používat softwarový produkt pouze v souladu s podmínkami této licence a zákonem platným v době nabytí platnosti licenční smlouvy. Odběratel zejména nesmí poskytnout aplikaci či jen součásti aplikace další osobě jak právnické, tak fyzické, ani umožnit jeho zkopírování jinou osobou. Dále nesmí provádět nebo nechat provádět úpravy, sloužící ke změně vlastností aplikace (zejména zásahem do kódu), mimo možností, které aplikace umožňuje v administračním rozhraní. Licence k užívání softwaru se poskytuje ode dne splnění veškerých závazků Odběratele vůči Dodavateli vyplývajících ze smlouvy, zejména závazku úhrady ceny Díla a souvisejících služeb, na dobu neurčitou.
14g. Je-li předmětem objednávky realizace internetových stránek, lze za vady Díla považovat pouze nefunkčnost nebo chybnou funkčnost, která se projeví při umístění stránek na serveru Dodavatele. Dodavatel nenese zodpovědnost za nefunkčnost nebo chybnou funkčnost internetových stránek, projevuje-li se tato na jiném (cizím) serveru, než serveru Dodavatele, neboť taková nefunkčnost či chybná funkčnost je způsobena nepřipraveností, nekompatibilitou, nedostatečnou podporou či závadou serveru, na kterém jsou internetové stránky umístěny k hostingu. Na případnou pozdější reklamaci pro nefunkčnost nebo chybnou funkčnost stránek na jiném (cizím) serveru, než serveru Dodavatele, proto nemůže být brán zřetel.
15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15a. Tyto Všeobecné obchodní podmínky( dále jen VOP)   byly vydány a vstupují v platnost 1.1.2014.
15b. Znění těchto VOP může Dodavatel upravovat bez předchozího upozornění, přičemž však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozích znění VOP.
15c. Nevynutitelnost nebo neplatnost kterékoliv části těchto VOP nebo objednávky neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních částí VOP nebo objednávky. V případě, že jakákoliv část těchto VOP nebo objednávky by měla pozbýt platnosti a to zejména z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy, jsou smluvní strany povinny jednat a uzavřít dohodu o právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části, která pozbyla platnosti.
15d. Pokud se smluvní strany nedohodly pro daný případ jinak, řídí se právní vztahy vyplývající ze smlouvy právním řádem České republiky.
15e. Pokud právní vztah založený objednávkou obsahuje mezinárodní prvek, pak platí, že vztah se řídí českým právem a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
15f. Kontaktní údaje Dodavatele: Malbar-Petr Barák, se sídlem v Mariánských Radčicích, Luční 174, PSČ: 43532, IČ: 44518714, tel.: +420 722006833, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.malbardesign.com/cz


kontaktujte mne

 • Telefon
  +420 722 00 68 33
 • Email
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Sídlo

  Luční 174
  435 32 Mariánské Radčice

  okr. Most / Ústecký Kraj